Срочен трудов договор се сключва за определен срок: три месеца, шест месеца, една година, две години и съгласно Кодекса на труда неговата продължителност не може да бъде по-дълга от три години.

Разновидности на срочния трудов договор:

√ до завършване на определена работа;

√ за заместване на работник, който отсъства от работа;

√ за работа, докато длъжността се заеме въз основа на конкурс;

√ за определен мандат (органи на властта);

√ за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности;

√ с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

►Срочен трудов договор със същия служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

►Работещите по срочен трудов договор според Кодекса на труда по ал. 1 имат същите права и задължения като тези по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение.

►Ако служителя е лоялен, изпълнителен и отговорен след изтичане на определения срок най-често работодателя удължава срока на договора или го трансформира в безсрочен, или пък предлага на работника нова позиция във фирмата. Предложението може да бъде за същата или за друга позиция, за същото населено място или за друго, където компанията има офис.