тотална ликвидацияАко една фирма не извършва дейност и няма големи задължения към държавата или към трети лица, един от вариантите да се прекрати съществуването и е да се обяви в ликвидация.

Ликвидацията на фирма се извършва минимум за 6 месеца. Това е законовият срок на изчакване на обявлението към кредиторите. Ликвидация под 6 месечния срок не може да бъде извършена съгласно закона.

Докато тече процеса по ликвидацията на фирмата, тя се управлява от ликвидатор, включен в списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията. Той представлява фирмата пред трети лица.  Назначаването на ликвидатор става от общото събрание на дружеството или от съда. Прекратяване пълномощията на ликвидатора става при заличаване на фирмата от търговския регистър или при излизане от производство по ликвидация.

Пререгистрацията на фирмите в Търговския регистър, която трябваше да приключи до края на 2010 г., се удължава до 30 декември 2011 г.

Съгласно законопроект, подготвен от Министерство на правосъдието, фирмите, които пропуснат и този срок, няма да минават през служебна ликвидация, а ще бъдат обявени на сайта на Агенцията по вписванията. Така всеки, който има интерес, ще може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон.

Законът сега предвижда след крайния срок фирмите, чиито собственици нехаят или се крият, да бъдат ликвидирани служебно, т.е. държавата да се погрижи за това и после да си търси парите от собствениците. Процедурата предполага назначаване на ликвидатор, обявяване на ликвидацията, даване на срок на кредиторите да предявят претенции. Според някои изчисления това би струвало на бюджета около 500 млн. лв., които после държавата би следвало да си прибере от собствениците на ликвидираните фирми. Предполага се, че в повечето случаи това ще са неактивни фирми – източени, фалирали, натоварени със задължения, включително към бюджета или просто замразени, без никаква дейност.

От 2012 г. Агенцията по вписванията ще публикува на електронната си страница списъци – на едноличните търговци, на клоновете на чуждестранни търговци, на дружествата и кооперациите, чиито собственици и управителни органи не са поискали пререгистрация в указания срок. Така всички заинтересовани ще се считат автоматично за уведомени.

Има предложение, според което разходите по ликвидацията ще поемат онези, които имат претенции към фирмата, а платените суми ще им се върнат след осребряване на имуществото.

Исканията за ликвидация на търговските дружества ще могат да се правят до 3 г. след крайния срок за пререгистрация – юни 2014 г.

√Ако никой не поиска пререгистрация и последваща ликвидация по Търговския закон, защото не вярва, че има надежда да си получи парите, съответната фирма просто ще се заличава.

√Ако се окаже, че дадена фирма няма имущество, средства, вземания и задължения, ликвидаторът трябва да уведоми Агенцията по вписванията, а тя да впише заличаването му.

От 1 януари 2012 г. по силата на закона ще се счита за прекратена дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани и в новия срок.

*ЕТ ще бъдат заличени, защото и след заличаването те си остават отговорни с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели.
*Клоновете на чужди компании пък ще бъдат закрити, а фирмените им дела ще се архивират и ще се съхранявани от окръжните съдилища.