При затруднение по обслужването на кредит – без значение от вида му: фирмен, ипотечен или потребителски, е изключително важно да се предприемат навременни мерки, преди вземането на банката кредитор да бъде обявено за предсрочно изискуемо или бъдат инициирани заповедно или изпълнително производства. С възникването си, всяко процесуално правоотношение води със себе си немалки разноски, които допълнително утежняват задължението на титуляра на кредита. Следствието от навременно предприетите действия се изразяват основно в преструктуриране или предоговаряне на кредита (вида на договора за заем или условията по същия). За кредитора това са действия изцяло в негов интерес, а от последиците се ползва преди всичко кредитополучателя.

От гледна точка на длъжника, в негов интерес е той сам да потърси банката – кредитор веднага щом разбере, че няма да може да погаси вноската си,  да обясни характера на своите затруднения (смърт на член от семейството, безработица, продължителен болничен и др.) и да попита какви са възможностите за уреждане на дълга без да попада в категорията на лошите клиенти. По този начин освен добра воля за плащане, решение на проблема се постига преди той да е възникнал в действителност, т.е. още преди настъпването на самото просрочие по кредита.