Гаранционният фонд към Националния осигурителен институт (НОИ) е създаден през 2005 година и до този момент в него са набрани 215 633 207 лева, а са изразходвани за обезщетения само 6 063 534 лева. Фондът се захранва от вноски на работодателите, но като антикризисна мярка през последните три години фирмите бяха освободени от плащането на тези вноски и той разчита на натрупаните резерви. Прочети повече

С настъпването на финансовата криза депозитите отбелязаха значителен ръст, а банките непрекъснато се надпреварват в предлагането на по – атрактивни предложения за своите клиенти.

Доколко обаче са защитени парите на гражданите в банките?

Въпрос №1: Гарантирани ли са разплащателните сметки на физически и юридически лица от „Фонда за гарантиране на влоговете в банките“?

Всички разплащателни сметки – фирмени и лични са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. В добавка: при кредитна карта с положително салдо, сумата, която е над кредитния лимит също се гарантира. Например, ако лимитът по дадена кредитна карта е 1000 лева, но лицето разполага с 1100 лева (100 лева „негови“ и 1000 лева, които има право да изхарчи на кредит), то в случай на фалит на банката, Фондът гарантира изплащането на 100 лева.

Въпрос №2: Гарантирани ли са  влоговете в чужда валута?

Защитени са всички депозити, независимо от валутата. Изплащането на депозита в случай на фалит на банката, обаче ще бъде в левовата им равностойност по централния курса на БНБ за деня, в който е отнет лицензът на фалиралата банка.

Въпрос №3: Какъв е размерът на гаранцията?

Съгласно Изменение в Закона за гарантиране на влоговете в банките, влязло в сила от 31 декември 2010 г., Фонда за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълното изплащане на сумите по депозити на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв.

Въпрос №4: Гарантирани ли са парите в банковите трезори (сейфове)?

Пари, оставени за съхранение в банков трезор (сейф) не се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Въпрос №5: При наличие на влогове в няколко банки, в случай, че те фалират, до какъв размер те са гарантирани?

Влоговете в различните банки се разглеждат поотделно и се изплащат поотделно. Например при депозит от 50 000 лева в една банка и депозит от 25 000 евро в друга банка, то ще бъдат изплатени 100 000 лева. И едно уточнение: при наличие на няколко влога в една и съща банка, те ще бъдат сумирани и независимо от размера им, ще бъдат изплатени главницата и лихвата до 196 000 лева.

Въпрос №6: Лихвите по влоговете защитени ли са от Закона за гарантиране на влоговете в банките?

Лихвите по влоговете са гарантирани, но до датата на отнемане на лицензията на банката. Важно е да се знае, че при  избран депозит, при който се получава лихвата авансово, то лицето я дължи обратно, ако банката фалира.

Въпрос №7: Гаранцията от 196 000 лева зависи ли от  договорената с банката лихва?

В действителност не са гарантирани 196 000 лева, т.к. Законът за гарантиране на влоговете е предвидил следното изключение: ако на лицето са били предоставени привилегировани лихвени условия, които са в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители , то тогава целия влог (депозираната сума и лихвите по нея) няма да бъде защитен.

Въпрос №8: При  открит влог в полза на трето лице, гарантираната сума на кой се изплаща?

Гарантираната сума се изплаща на лицето, в чиято полза е открит влогът, освен ако договорът за влог не предвижда друго.

Въпрос №9: Какъв е размерът на гаранцията, ако Едноличен търговец (ЕТ) притежава лична и фирмена сметка в банка, в случай че  тя фалира?

Тъй като ЕТ е физическо лице, сметките се разглеждат заедно и се изплаща сума до гарантираният размер от 196 000 лева.

Въпрос №10: В какъв срок се изплаща гаранцията, в случай, че банката фалира?

*Изплащането на влоговете започва до 45 дни след отнемане на лицензията на банката.

*Лицето може да предяви правата си в рамките на пет години.

Процедурата по предявяване на права е следната:

*Посещава се клона, в който е открит влога, като се представя лична карта и документа, с който е открит влога.

*Банката задължително изисква от клиента да подпише декларация, с която декларира, че не е съпруг или роднина по права или съребрена линия до втора степен на лица, попадащи в ръководството, собствеността или контрола на въпросната банка.

*Банката издава на клиента  удостоверение, в което е описана дължимата сума.

*След представяне на  удостоверението в избраната обслужваща банка, последната изплаща сумата.