Позовавайки се на съобщение от Изпълнителната агенция по горите, физически и юридически лица, които са собственици на гори, вече могат да извършват добив на дървесина сами или чрез възлагане на държавни горски или ловни стопанства или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии. Прочети повече

След одобрение от Европейската комисия, вече е факт схемата за държавна помощ по реда на чл. 189б от ЗКПО. Идеята на помощта е предоставянето на инвестиционен стимул за земеделските производители чрез преотстъпване на част от дължимия корпоративен данък.

Поради  това, че решението на Европейския Съюз е взето преди 31.03.2011 г., съгласно материалния данъчен закон това дава право на данъчно задължените лица да се възползват от облекчението и за 2010 г.

Новото данъчно облекчение има за цел да мотивира земеделците да повишат производителността на труда си чрез инвестиции в нова земеделска техника и сгради, при производството на непреработена растителна и животинска продукции. По този начин земеделските производители ще имат възможност да се освободят от внасяне в бюджета до 60% от дължимия корпоративен данък за данъчната им печалба от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Във връзка с това е нужно лицата да инвестират преотстъпения в посочените активи корпоративен данък до края на годината, следваща годината, за която налогът е преотстъпен. Сградите и техниката трябва да се придобият при пазарни условия, а максималният размер на преотстъпения данък не трябва да превишава 50% от стойността на придобитите активи.

За да имат право да ползват облекчение, земеделските производители трябва да продължат да осъществяват дейността си поне още 3 години след годината на преотстъпване.

От облекчението могат да се възползват регистрирани земеделски производители, които са юридически лица и еднолични търговци. Важно условие е те да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, задължения за санкции, както и дължими лихви, свързани с невнасянето в срок на посочените задължения. От помощта не могат да се възползват и данъчно задължени лица, които са предприятия в затруднение, ликвидация или са получили други помощи.

Определянето размера на преотстъпения данък се извършва от самите данъчно задължени лица като същия зависи не само от размера на данъчната печалба от посочената дейност, но и от финансовите им възможности за собствено участие. При условие, че лицето е реализирало висока данъчна печалба, но размерът на планираната инвестиция е по-нисък, за лицата съществува възможност да преотстъпят по-нисък размер на корпоративния данък от 60 на сто, например 10 на сто, 15 на сто и т.н.

Ако даден земеделски производител се възползва от предоставената опция и преотстъпи корпоративен данък за 2010 г., то за него възниква законовото задължение да инвестира така преотстъпения данък в нови активи, в срок до края на 2011 година. Данъчно задължените лица, които не се възползват от предоставеното данъчно облекчение изпълняват изискванията на общия ред на данъчния закон.

Автоматичното предоставяне на помощта означава, че данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски производители могат да избират дали да се възползват от предоставеното данъчно облекчение, като не е необходимо да кандидатстват за това пред приходната администрация.

Правото на избор дали да се възползват от облекчението данъчно задължените лица упражняват при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2010 г., чийто срок за подаване бе до 31 март 2011 г. Така на практика помощта се предоставя автоматично, без да е необходимо да се кандидатства за нея по някакъв специален ред.

Земеделските производители, възползвали се от данъчното облекчение, не е нужно да правят план за инвестицията. Условията на инвестирането ще бъдат изпълнени когато е налице пълно инвестиране на корпоративния данък и на съответното собствено финансово участие от страна на лицето, по отношение придобиването на нови активи, свързани със дейността.

Условието е земеделския производител от една страна да инвестира изцяло размера на преотстъпения данък, от друга страна обаче същия да не превишава 50% от стойността на активите, в които е инвестирано. Инвестицията е допустима само за нови активи – сгради и земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция.

Земеделските производители трябва да представят доказателства пред приходната агенция, че условията за инвестиране са изпълнени и от там размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях.

Земеделските производители, получили помощта подлежат на контрол от страна на органите на НАП по отношение на изпълнението на условията и извършването на инвестициите. При откриване на нередности, контролиращия орган извършва данъчна ревизия, в хода на която се определя размерът на неправомерно преотстъпения данък, който подлежи на възстановяване от страна на земеделския производител.

 

Няма законова пречка човек да се разпореди със собствения си имот или да продаде земеделските си земи на трето лице. Ако земеделските земи са отдадени под аренда и се знае, че договорът за аренда е срочен, купувачът (новият собственик) е длъжен да се съобрази с действащия договор. На практика новият собственик замества стария и вместо него става арендатор със задължението да предостави земята за определения срок на арендатора и правото да получава договорената цена за арендата.