Безсрочните влогове, към които са и детските, няма да бъдат облагани с лихва, тя ще се начислява само върху депозитите с уговорен срок.

Прочети повече

Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Прочети повече

Схемата „По-близо до работа“ от европейската програма „Развитие на човешките ресурси“ предвижда да се стимулира трудовата мобилност на близо 10 хиляди работещи в предприятия, които са на не повече от 80 км от домовете им. Прочети повече

По-нисък ДДС, ако плащаш за стока и услуга с карта, а не в брой. Това е идея на Финансовото министерство, която цели намаляване на плащанията в брой. Финансовото министерство започва обсъждане на идеята с банкери и бизнеса. Прочети повече

Според текст от вече действащия Закон за ограничаване на плащанията в брой, физическите и юридическите лица са освободени от плащането на банкови такси и комисиони при разплащане към държавата. Прочети повече

Позовавайки се на съобщение от Изпълнителната агенция по горите, физически и юридически лица, които са собственици на гори, вече могат да извършват добив на дървесина сами или чрез възлагане на държавни горски или ловни стопанства или на търговци, вписани в регистъра за извършване на дейности в горските територии. Прочети повече

Парламентарната група от ГЕРБ предложи в бъдеще фирмите да изплащат своите данъци разсрочено с цел да се оставят свежи пари за сделки и инвестиции в компаниите. Прочети повече

Гражданите може да фалират по същия начин, както и фирмите. Винаги може да настъпи момент, в който човек остава без работа и не може да си плаща дълговете. В разгара на кредитния бум в страната, когато още нямаше финансова криза, много граждани затъваха в заеми, които не успяваха да обслужват. И вземаха нови, за да погасят предишните. Така влизаха в порочния кръг, от който нямаше излизане. С настъпването на кризата и увеличаването на безработицата този процес се задълбочи още повече.

Физическите лица също като фирмите ще бъдат обявявани във фалит. Това ще стане с промени в Търговския закон, ако бъде одобрен проект на правосъдното и икономическото министерство. Управляващите от ГЕРБ предлагат да се въведе производство по несъстоятелност за онези физически лица, които не си плащат дълговете към различни кредитори. Такива са например земеделските производители и занаятчиите, теглили кредити, граждани, взели потребителски заеми, неиздължили се абонати към топлофикациите, енергото, ВиК, мобилните оператори.

По сегашното законодателство длъжникът отговаря с цялото си имущество. Това означава, че ако не си връща кредита, банката може да му вземе абсолютно всичко. В законите за фалити на граждани обаче обикновено се регламентира до каква степен имуществото на длъжника подлежи на конфискация. Има страни, в които жилището не може да бъде иззето, ако то е единствено и ако, разбира се, не е залог по ипотечен договор. Целта е да се възпрепятства кредиторът и да се съхрани длъжникът.

Сега кредиторите завеждат дела в съда срещу длъжниците. Имуществото се описва и разпродава от съдия-изпълнител до сумата за покриване на дължимото. В производството по несъстоятелност според проекта на опашката се подреждат всички кредитори и имуществото на длъжника отива за покриване на всички дългове. В проекта не се предвижда длъжникът да влиза в затвора, ако няма как да покрие борчовете си.

При обявяване на фалит на гражданин част от имуществото му ще се взима от кредиторите, но след това останалите му дългове ще се изчистват и след няколко години той ще може спокойно да продължи живота си. С предимство ще се удовлетворяват дългове по искове, които биха увредили живота и здравето на кредитор, а също и компенсациите за причинени морални вреди. И чак след това длъжникът ще връща парите на банките. Сега човек може да бъде длъжник цял живот и дори задълженията му се наследяват от роднините.

В ЕС само Румъния и България не са регламентирали несъстоятелността на граждани. В страните с развити кредитни пазари отдавна съществуват процедури за обявяване на банкрут на гражданите. Според тях длъжникът може да се обърне към съда за защита от кредитори, както това е регламентирано за търговските компании. В някои случаи гражданинът може дори да постигне опрощаване на част от необслужваните си задължения, стига добросъвестно да изплаща останалите след споразумение за разсрочване в разумен период. Несъстоятелност за физически лица има в Европа, САЩ и Канада. В САЩ има процедура, при която длъжникът заявява, че не може да обслужва вече кредити, лизинги, защото няма пари да покрива каквото и да е. От този момент нататък му се опрощават дълговете, но самият фалит влече много негативни последици. Попадналият в този регистър човек вече трудно може да си намери квартира под дългосрочен наем, не може да купува на лизинг, да взима кредит.

След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, дори и да произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба.

Освен чрез банков превод, сумите над 15 000 лв., ще могат да се внасят и по платежна сметка. Това на практика означава, че разплащанията ще могат да се извършват и чрез други платежни институции, а не само чрез търговските банки.

Съгласно указание на Министерство на финансите за прилагане на новия Закон за ограничаване на плащанията в брой, работодателите трябва да изплащат по банков път обезщетенията на работниците си, които се изчисляват на базата на брутната им заплата.

Според Кодекса на труда такива обезщетения се плащат при незаконно уволняване на работници, при прекратяване на трудови договори без предизвестие, при неизползван годишен платен отпуск и др.

Работодателите не са задължени да плащат заплатите на служителите си по банков път, т.к. в малките градове и села няма достатъчно добре развита банкова инфраструктура и това създава трудности.

По банков път би следвало да се плащат и възнаграждения по договори за управление на търговски дружества, както и по договори извън Кодекса на труда, като например плащания към лица, регистрирани като занаятчии или със свободни професии.

11_3Изискването плащания над 15 000 лева да стават само по банков път се отнася дори и за отделните вноски по цялата сума. Така ако по договор за продажба на недвижим имот се предвижда да бъдат платени 20 000 лева на 4 вноски, всяка от тях трябва да бъде преведена по банкова сметка, припомнят от финансовото министерство.

Дължимото ДДС също влиза в сумата, при която задължително се плаща по банков път. Това ще рече, че ако има сделка за доставка с данъчна основа 13 000 лева и дължимо ДДС по нея от 2600 лева, плащанията попадат в рамките на закона.

От НАП предупредиха, че при неспазване на забраната за големи плащания в брой, физическите лица ще бъдат глобени в размер на 25 % от стойността на транзакцията, а за фирмите е 50 % имуществена санкция. При повторно нарушение глобата ще бъде двойна.

Българските граждани с неплатени данъци и задължения към частни и юридически лица над 5000 лв. имат право да напускат страната. Заповедта, с която се прилага принудителната административна мярка “забрана за напускане на страната” по чл. 75, т. 6 от Закона за българските лични документи, подлежи на отмяна от съда, защото противоречи на директива 2004/38/ЕО. Това реши Общото събрание на колегиите на Висшия Аадминистративен Съвет с председател Георги Колев и членове 29 върховни съдии.

BulgariaandEU_FlagСпоред директивата ограниченията в свободата на движение могат да се правят само в защита на обществения ред, сигурността и здравето, но не и по-икономически съображения. Нормата в нашия закон въвежда ограничение на правото на свободно движение и пребиваване на българи на територията на държавите-членки на Европейския Съюз. В бъдеще подобни забрани ще падат в съда, защото нормите на европейското право имат предимство пред текстовете на българското законодателство, които му противоречат.