Най-големият брой от измамите стават с фалшиви лични карти и удостоверения за наследници. За да се противодейства на имотните измами от месец февруари 2011 г. на нотариусите беше разрешен достъп до базата данни с лични документи на МВР и регистъра „Население“ към строителното министерство. Прочети повече

В портфейла ни буквално е целият наш живот – лична карта, шофьорска книжка, дебитни, кредитни и служебни карти…

Загубата на личните ни документи може да се превърне в истинска трагедия – някой мошеник да източи банковите ни сметки, да продаде апартамента ни, да ни направи собственик на  фирми с огромни задължения по ДДС… Прочети повече

Съгласно Закона за правната помощ бедните получават държавен адвокат, за да е равен достъпът до правосъдие. Прочети повече

Камарата на частните съдебни изпълнители разполага с Национален електронен регистър на длъжниците – фирми и граждани. В него се съдържат всички заведени в България изпълнителни дела при частните изпълнители. Прочети повече

Повечето от нас работят за някой друг, преди всичко заради удобството от осигурената редовна заетост, която върви ръка за ръка с редовното заплащане. Но, безспорен факт е, че по-сладки са победите, които постигаме сами. А когато настанат времена като днешните, в които гарантираното работно място е под въпрос вариантът да си я подсигурим сами, с работа от вкъщи никак не е за пренебрегване. Прочети повече

Работа от разстояние се смята, когато тя е изнесена извън помещенията на работодателя и се извършва по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии. И преди това е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Прочети повече

Пререгистрацията на фирма може да се извърши лично от търговеца чрез представляващия го  или упълномощено от него лице.

В зависимост от избрания начин са налице различни изисквания за представяне на документите. Прочети повече

При починал съпруг, титуляр на банков кредит, по силата на закона неговите законни наследници – съпругата и децата, родени от брака, наследяват както правата, така и задълженията му. Това означава, че банката може да насочи претенцията си за вземането по кредита срещу съпругата и другите законни наследници на починалия. Прочети повече

Не всяко лично имущество може да попадне под данъчен запор.

Според Гражданския процесуален кодекс запор не може да се налага върху : Прочети повече

Съгласно приетото от Управителния съвет на БНБ допълнение на наредбата за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск срока, в който банките ще продават предоставените им срещу кредити обезпечения под формата на сгради или поземлени имоти се увеличава от 6 на 12 месеца. Прочети повече