Обемът на лошите кредити непрекъснато нараства. Работата на съдебните изпълнители се увеличи в пъти. Прочети повече

Изплащането на ипотечни кредити се оказва все по-трудна задача за много хора през последните години, което доведе до значителен ръст на продажбите на ипотекираните жилища. Около половината от продавачите се разделят с апартамента си заради финансови затруднения. Продажбата днес е по-разумният вариант за онези, които срещат невъзможност при погасяването на вноските си. Прочети повече

жилище

Когато взимат кредит, хората много внимателно трябва да си направят сметка на семейния бюджет. Винаги да включват и някакъв лош сценарий. Примерно – единият от семейството остава без работа. Или даже – и двамата. Какво ще правят в този случай? Откъде ще вземат пари да си погасяват вноските? Прочети повече

Да дължиш пари е неприятно, но особено лошо става, когато се стигне до намесата на съда. Понякога човек дори не подозира колко е закъсал. Какво се случва, когато в пощенската кутия пристигнат „изпълнителен лист“ и покана за доброволно плащане на дълг? И какво да правим, за да се предпазим от неприятни и нежелани запознанства с частните съдебни изпълнители?

Прочети повече

Има един особено опасен детайл, изключително важен за хора с повече от една неплатена вноска по заем. Публична тайна е, че понякога банките начисляват наказателните лихви не върху размера на забавената вноска, а върху целия остатък по кредита за всеки просрочен ден. В много случаи клиентите дори не усещат в каква клопка са попаднали. Други се сещат да поискат справка, но не успяват да „разчетат“ написаното. Най-оправните просто си наемат адвокати. Стигне ли се до съд, в повечето случаи Темида отсъжда в полза на гражданите .

Прочети повече

Според Закона за потребителските кредити не се събира такса за предсрочно погасяване на заема, ако е бил с плаваща лихва. Такава такса се дължи, ако предсрочното погасяване става в период, в който лихвеният процент е фиксиран. Прочети повече

Разплащателна Сметка

Разплащателната сметка е предназначена за физически и юридически лица, които желаят:

 • да плащат безкасово свои или на трети лица задължения за данъци, сметки за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, студена вода и т.н.;
 • да получават заплатата си, пенсията си, възнаграждението си, стипендията си директно по разплащателната сметка;
 • да получат международна дебитна карта;
 • да извършват транзакции с ценни книжа;
 • да ползват овърдрафт;
 • при поискване, да получават писмено извлечение по сметката за извършените транзакции или тегления;

В която и да е банка може да се открие разплащателна сметка в лева, която осигурява бърза разпоредба с парите. Разплащателна сметка може да се открие във всяко поделение на банката лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. За откриване на сметката е необходимо да се представи документ за самоличност и да се внесе минимум 20 лв.

Набирателна Сметка:

Банката обслужва сметките, по които се осъществява набирането на капитал за учредяване на търговски дружества и увеличаването на капитала на вече съществуващи такива. Гарантира се законно управление на средствата на учредителите. Може да се предоставят средства за разпореждане на поделения, необособени като самостоятелни лица. При откриване на сметка с цел набиране на капитал, средствата се блокират до регистрация на дружеството в съда. При депозиране с Банката на удостоверение за вписване на дружеството, Банката служебно трансформира набирателната сметка в разплащателна сметка на новорегистрираното дружество, от която Титулярът може да извършва разплащания, съобразно стандартните форми за това.

Сумата за откриване, която се заплаща е:

а/ когато титулярът има действащи сметки в Банката – 5лв.

б/ когато титулярът няма действащи сметки в Банката – 10лв.

в/ за набирателни сметки преди регистрация на дружества – 12лв.

Депозит:

Срочните банкови депозити служат за спестяване на суми за точно определен срок – 1месец, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца, и получаване на по-голям и сигурен доход от лихви. Те са предназначени както за физически, така и за юридически лица. Предимството им пред другите банкови услуги е по-високият лихвен процент. Сумите се олихвяват с ралични лихвени проценти в зависимост от срока, вида на валутата, в която е открит влога и остатъка от него. Парите са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в случаите и до размерите, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. При откриването се изисква минимална сума валутни единици. Може да се довнасят пари в брой по всяко време без ограничения.

Чрез стандартен депозит може:

 • да се изтегли лихвата по внесената сума на датата на вальора;
 • да се изтегли част от внесената сума на датата на вальора;
 • да се ре-депозират суми;
 • срокът на депозита се удължава автоматично;
 • да се ползва депозита като гаранция за кредит.

Влог

Спестовният влог е специално създаден за удобство на гражданите. Той им дава пълна свобода както да спестяват без ограничения в срока, така и да оперират със средствата си при нужда без да се лишават от атрактивните лихвени проценти.

 

С настъпването на финансовата криза депозитите отбелязаха значителен ръст, а банките непрекъснато се надпреварват в предлагането на по – атрактивни предложения за своите клиенти.

Доколко обаче са защитени парите на гражданите в банките?

Въпрос №1: Гарантирани ли са разплащателните сметки на физически и юридически лица от „Фонда за гарантиране на влоговете в банките“?

Всички разплащателни сметки – фирмени и лични са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. В добавка: при кредитна карта с положително салдо, сумата, която е над кредитния лимит също се гарантира. Например, ако лимитът по дадена кредитна карта е 1000 лева, но лицето разполага с 1100 лева (100 лева „негови“ и 1000 лева, които има право да изхарчи на кредит), то в случай на фалит на банката, Фондът гарантира изплащането на 100 лева.

Въпрос №2: Гарантирани ли са  влоговете в чужда валута?

Защитени са всички депозити, независимо от валутата. Изплащането на депозита в случай на фалит на банката, обаче ще бъде в левовата им равностойност по централния курса на БНБ за деня, в който е отнет лицензът на фалиралата банка.

Въпрос №3: Какъв е размерът на гаранцията?

Съгласно Изменение в Закона за гарантиране на влоговете в банките, влязло в сила от 31 декември 2010 г., Фонда за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълното изплащане на сумите по депозити на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв.

Въпрос №4: Гарантирани ли са парите в банковите трезори (сейфове)?

Пари, оставени за съхранение в банков трезор (сейф) не се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Въпрос №5: При наличие на влогове в няколко банки, в случай, че те фалират, до какъв размер те са гарантирани?

Влоговете в различните банки се разглеждат поотделно и се изплащат поотделно. Например при депозит от 50 000 лева в една банка и депозит от 25 000 евро в друга банка, то ще бъдат изплатени 100 000 лева. И едно уточнение: при наличие на няколко влога в една и съща банка, те ще бъдат сумирани и независимо от размера им, ще бъдат изплатени главницата и лихвата до 196 000 лева.

Въпрос №6: Лихвите по влоговете защитени ли са от Закона за гарантиране на влоговете в банките?

Лихвите по влоговете са гарантирани, но до датата на отнемане на лицензията на банката. Важно е да се знае, че при  избран депозит, при който се получава лихвата авансово, то лицето я дължи обратно, ако банката фалира.

Въпрос №7: Гаранцията от 196 000 лева зависи ли от  договорената с банката лихва?

В действителност не са гарантирани 196 000 лева, т.к. Законът за гарантиране на влоговете е предвидил следното изключение: ако на лицето са били предоставени привилегировани лихвени условия, които са в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители , то тогава целия влог (депозираната сума и лихвите по нея) няма да бъде защитен.

Въпрос №8: При  открит влог в полза на трето лице, гарантираната сума на кой се изплаща?

Гарантираната сума се изплаща на лицето, в чиято полза е открит влогът, освен ако договорът за влог не предвижда друго.

Въпрос №9: Какъв е размерът на гаранцията, ако Едноличен търговец (ЕТ) притежава лична и фирмена сметка в банка, в случай че  тя фалира?

Тъй като ЕТ е физическо лице, сметките се разглеждат заедно и се изплаща сума до гарантираният размер от 196 000 лева.

Въпрос №10: В какъв срок се изплаща гаранцията, в случай, че банката фалира?

*Изплащането на влоговете започва до 45 дни след отнемане на лицензията на банката.

*Лицето може да предяви правата си в рамките на пет години.

Процедурата по предявяване на права е следната:

*Посещава се клона, в който е открит влога, като се представя лична карта и документа, с който е открит влога.

*Банката задължително изисква от клиента да подпише декларация, с която декларира, че не е съпруг или роднина по права или съребрена линия до втора степен на лица, попадащи в ръководството, собствеността или контрола на въпросната банка.

*Банката издава на клиента  удостоверение, в което е описана дължимата сума.

*След представяне на  удостоверението в избраната обслужваща банка, последната изплаща сумата.

При затруднение по обслужването на кредит – без значение от вида му: фирмен, ипотечен или потребителски, е изключително важно да се предприемат навременни мерки, преди вземането на банката кредитор да бъде обявено за предсрочно изискуемо или бъдат инициирани заповедно или изпълнително производства. С възникването си, всяко процесуално правоотношение води със себе си немалки разноски, които допълнително утежняват задължението на титуляра на кредита. Следствието от навременно предприетите действия се изразяват основно в преструктуриране или предоговаряне на кредита (вида на договора за заем или условията по същия). За кредитора това са действия изцяло в негов интерес, а от последиците се ползва преди всичко кредитополучателя.

От гледна точка на длъжника, в негов интерес е той сам да потърси банката – кредитор веднага щом разбере, че няма да може да погаси вноската си,  да обясни характера на своите затруднения (смърт на член от семейството, безработица, продължителен болничен и др.) и да попита какви са възможностите за уреждане на дълга без да попада в категорията на лошите клиенти. По този начин освен добра воля за плащане, решение на проблема се постига преди той да е възникнал в действителност, т.е. още преди настъпването на самото просрочие по кредита.