Най-големият брой от измамите стават с фалшиви лични карти и удостоверения за наследници. За да се противодейства на имотните измами от месец февруари 2011 г. на нотариусите беше разрешен достъп до базата данни с лични документи на МВР и регистъра „Население“ към строителното министерство. Прочети повече

Законът за наследството /ЗН/ възлага на гражданите правото да се разпореждат свободно със собственото си имущество след своята смърт, съобразявайки се с  някои ограничения, засягащи правата на техните най-близки родственици. Тези ограничения имат своето оправдание от морален характер. Възможно и допустимо е един възрастен човек да бъде подведен от чужди лица с най-примамливи обещания и те безвъзмездно да получат цялото наследство. А децата, родителите или преживелият съпруг, които с труда си или по някакъв друг начин са участвали в придобиването или съхраняването на това имущество, да бъдат напълно лишени от него.

Тази част от имуществото на наследодателя, която законът запазва за определен кръг наследници по закон е “запазена част”. Право на запазена част имат само определен кръг от законните наследници: деца, вкл. осиновените, техните внуци и правнуци, преживелият съпруг и преживелите родители на наследодателя. Със завещание или с дарение той не може да накърнява тяхната запазена част от наследството, което ще остави.

При наличието на такива наследници, наследодателят може да се разпорежда безвъзмездно само с определена част от собственото си имущество, за което ЗН използва термина “разполагаема част”. Тази разполагаема част е различна в зависимост от обстоятелството колко и какви законни наследници със запазена част е оставил. Така например:

ако наследодателя не е оставил съпруг, запазената част на низходящите е:

* при едно дете или низходящи от него – ½

* при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя, като разполагаемата му част е съответно – 1/2 и 1/3 от него
ако наследодателят е оставил низходящи и съпруг, последният има право на запазена част, равна на частта на всяко дете:

* разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3

* при две деца 1/4 , а при три и повече – 1/6 от наследството

ако съпругът наследява сам, запазената му част е ½

същата е запазената част на съпруга, когато наследява с наследници без право на запазена част – възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри и роднини по съребрена линия

ако наследява с родителите на наследодателя, запазената част на съпруга е 1/3

Наследодателят, който няма наследници от горепосочените и описани по закон категории, може да се разпорежда с цялото свое собствено имущество.

Ако лицето, в полза на което е направено завещанието, умре преди завещателя и ако няма други посочени наследници, имуществото на завещателя ще премине в държавата съобразно разпоредбата на ЗН.