Камарата на частните съдебни изпълнители разполага с Национален електронен регистър на длъжниците – фирми и граждани. В него се съдържат всички заведени в България изпълнителни дела при частните изпълнители. Прочети повече

Съдът може да постанови незабавно изплащане на дълга при наличие на следните документи, съгласно чл. 417 от ГПК: Прочети повече

Парламентарната група от ГЕРБ предложи в бъдеще фирмите да изплащат своите данъци разсрочено с цел да се оставят свежи пари за сделки и инвестиции в компаниите. Прочети повече

Разплащателна Сметка

Разплащателната сметка е предназначена за физически и юридически лица, които желаят:

 • да плащат безкасово свои или на трети лица задължения за данъци, сметки за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, студена вода и т.н.;
 • да получават заплатата си, пенсията си, възнаграждението си, стипендията си директно по разплащателната сметка;
 • да получат международна дебитна карта;
 • да извършват транзакции с ценни книжа;
 • да ползват овърдрафт;
 • при поискване, да получават писмено извлечение по сметката за извършените транзакции или тегления;

В която и да е банка може да се открие разплащателна сметка в лева, която осигурява бърза разпоредба с парите. Разплащателна сметка може да се открие във всяко поделение на банката лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. За откриване на сметката е необходимо да се представи документ за самоличност и да се внесе минимум 20 лв.

Набирателна Сметка:

Банката обслужва сметките, по които се осъществява набирането на капитал за учредяване на търговски дружества и увеличаването на капитала на вече съществуващи такива. Гарантира се законно управление на средствата на учредителите. Може да се предоставят средства за разпореждане на поделения, необособени като самостоятелни лица. При откриване на сметка с цел набиране на капитал, средствата се блокират до регистрация на дружеството в съда. При депозиране с Банката на удостоверение за вписване на дружеството, Банката служебно трансформира набирателната сметка в разплащателна сметка на новорегистрираното дружество, от която Титулярът може да извършва разплащания, съобразно стандартните форми за това.

Сумата за откриване, която се заплаща е:

а/ когато титулярът има действащи сметки в Банката – 5лв.

б/ когато титулярът няма действащи сметки в Банката – 10лв.

в/ за набирателни сметки преди регистрация на дружества – 12лв.

Депозит:

Срочните банкови депозити служат за спестяване на суми за точно определен срок – 1месец, 3 месеца, 6 месеца или 12 месеца, и получаване на по-голям и сигурен доход от лихви. Те са предназначени както за физически, така и за юридически лица. Предимството им пред другите банкови услуги е по-високият лихвен процент. Сумите се олихвяват с ралични лихвени проценти в зависимост от срока, вида на валутата, в която е открит влога и остатъка от него. Парите са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в случаите и до размерите, предвидени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. При откриването се изисква минимална сума валутни единици. Може да се довнасят пари в брой по всяко време без ограничения.

Чрез стандартен депозит може:

 • да се изтегли лихвата по внесената сума на датата на вальора;
 • да се изтегли част от внесената сума на датата на вальора;
 • да се ре-депозират суми;
 • срокът на депозита се удължава автоматично;
 • да се ползва депозита като гаранция за кредит.

Влог

Спестовният влог е специално създаден за удобство на гражданите. Той им дава пълна свобода както да спестяват без ограничения в срока, така и да оперират със средствата си при нужда без да се лишават от атрактивните лихвени проценти.

 

тотална ликвидацияАко една фирма не извършва дейност и няма големи задължения към държавата или към трети лица, един от вариантите да се прекрати съществуването и е да се обяви в ликвидация.

Ликвидацията на фирма се извършва минимум за 6 месеца. Това е законовият срок на изчакване на обявлението към кредиторите. Ликвидация под 6 месечния срок не може да бъде извършена съгласно закона.

Докато тече процеса по ликвидацията на фирмата, тя се управлява от ликвидатор, включен в списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията. Той представлява фирмата пред трети лица.  Назначаването на ликвидатор става от общото събрание на дружеството или от съда. Прекратяване пълномощията на ликвидатора става при заличаване на фирмата от търговския регистър или при излизане от производство по ликвидация.

Пререгистрацията на фирмите в Търговския регистър, която трябваше да приключи до края на 2010 г., се удължава до 30 декември 2011 г.

Съгласно законопроект, подготвен от Министерство на правосъдието, фирмите, които пропуснат и този срок, няма да минават през служебна ликвидация, а ще бъдат обявени на сайта на Агенцията по вписванията. Така всеки, който има интерес, ще може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон.

Законът сега предвижда след крайния срок фирмите, чиито собственици нехаят или се крият, да бъдат ликвидирани служебно, т.е. държавата да се погрижи за това и после да си търси парите от собствениците. Процедурата предполага назначаване на ликвидатор, обявяване на ликвидацията, даване на срок на кредиторите да предявят претенции. Според някои изчисления това би струвало на бюджета около 500 млн. лв., които после държавата би следвало да си прибере от собствениците на ликвидираните фирми. Предполага се, че в повечето случаи това ще са неактивни фирми – източени, фалирали, натоварени със задължения, включително към бюджета или просто замразени, без никаква дейност.

От 2012 г. Агенцията по вписванията ще публикува на електронната си страница списъци – на едноличните търговци, на клоновете на чуждестранни търговци, на дружествата и кооперациите, чиито собственици и управителни органи не са поискали пререгистрация в указания срок. Така всички заинтересовани ще се считат автоматично за уведомени.

Има предложение, според което разходите по ликвидацията ще поемат онези, които имат претенции към фирмата, а платените суми ще им се върнат след осребряване на имуществото.

Исканията за ликвидация на търговските дружества ще могат да се правят до 3 г. след крайния срок за пререгистрация – юни 2014 г.

√Ако никой не поиска пререгистрация и последваща ликвидация по Търговския закон, защото не вярва, че има надежда да си получи парите, съответната фирма просто ще се заличава.

√Ако се окаже, че дадена фирма няма имущество, средства, вземания и задължения, ликвидаторът трябва да уведоми Агенцията по вписванията, а тя да впише заличаването му.

От 1 януари 2012 г. по силата на закона ще се счита за прекратена дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани и в новия срок.

*ЕТ ще бъдат заличени, защото и след заличаването те си остават отговорни с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели.
*Клоновете на чужди компании пък ще бъдат закрити, а фирмените им дела ще се архивират и ще се съхранявани от окръжните съдилища.

 

Българските граждани с неплатени данъци и задължения към частни и юридически лица над 5000 лв. имат право да напускат страната. Заповедта, с която се прилага принудителната административна мярка “забрана за напускане на страната” по чл. 75, т. 6 от Закона за българските лични документи, подлежи на отмяна от съда, защото противоречи на директива 2004/38/ЕО. Това реши Общото събрание на колегиите на Висшия Аадминистративен Съвет с председател Георги Колев и членове 29 върховни съдии.

BulgariaandEU_FlagСпоред директивата ограниченията в свободата на движение могат да се правят само в защита на обществения ред, сигурността и здравето, но не и по-икономически съображения. Нормата в нашия закон въвежда ограничение на правото на свободно движение и пребиваване на българи на територията на държавите-членки на Европейския Съюз. В бъдеще подобни забрани ще падат в съда, защото нормите на европейското право имат предимство пред текстовете на българското законодателство, които му противоречат.