Съгласно приети вече промени в ГПК длъжниците ще плащат значително по-ниски такси от 1 януари 2013 г.

* С тези изменения законодателят е предвидил, че независимо каква е цената на описаното имущество, таксата се определя върху вземането. Т.е., ако длъжникът например има невърнати 100 лв.,  няма значение дали частният съдебен изпълнител ще опише негов имот за 100 млн. лв. или телевизор за 200 лв., платената такса ще бъде една и съща – 1,5% от 100-те лв. дълг.

Прочети повече

Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Прочети повече

При починал съпруг, титуляр на банков кредит, по силата на закона неговите законни наследници – съпругата и децата, родени от брака, наследяват както правата, така и задълженията му. Това означава, че банката може да насочи претенцията си за вземането по кредита срещу съпругата и другите законни наследници на починалия. Прочети повече

Гражданин, който отлепи червените данъчни стикери от вещ, запорирана заради неплатени дългове го грози до две години затвор. Основание за драстичната мярка данъчните виждат в чл. 277 от Наказателно-процесуалния кодекс. В законовия текст е записано, че “който съзнателно премахне или повреди печат, поставен на законно основание от орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник частен съдебен изпълнител върху движима или недвижима вещ за знак, че достъпът или разпореждането с нея са ограничени, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева.” Прочети повече

Не всяко лично имущество може да попадне под данъчен запор.

Според Гражданския процесуален кодекс запор не може да се налага върху : Прочети повече

Според социологически проучвания от 1990 г. до днес все повече двойки избират съжителството на семейни начала пред сключването на брак поради причини от различен характер. Сватбата едва ли не вече се приема като консервативна отживелица от миналото. Бариерата, наречена „оковите на брака“ спира влюбените от крачката да пристъпят към олтара. Много млади хора се страхуват от евентуален брак, защото са станали свидетели и участници в развода на своите родители, свързан с неминуемите и безкрайни съдебни битки, подялби, продажби, доплащания, мръсни номера, скандали, негативни емоции, набавянето на пари за адвокатски и нотариални хонорари и държавни такси. Как могат да бъдат предотвратени подобни разправии и след развода да не останете на улицата? Едно от решенията е сключването на предбрачен договор.

Предбрачният договор е писмено споразумение между двама души, преди да встъпят в брак, уреждащ как това, което притежават (имоти, вещи, пари и деца) ще бъдат разделени помежду им при евентуален развод (в сила от 1 октомври 2009 г.). Пълномощници не се допускат. Брачният договор става валиден, едва когато двете страни удостоверят с подписа си пред нотариус, че са съгласни с написаното в него. Оригинал остава при нотариуса и при съпрузите. В брачния регистър към Агенцията по вписванията се вписва само наличието на такъв документ.

Предбрачният договор може да има смисъл, ако единият от съпрузите:

v Притежава значително повече имущество от партньора си;

v Печели много повече от партньора си;

v Има собствен бизнес или притежавате дял от дружество;

v Не е в добри отношения с роднини на половинката си, които биха могли да получат в наследство дял от общопридобитото от имущество и по този начин биха се превърнали в нежелани съсобственици или бизнес партньори в съвместната фирма. Брачният договор може да ограничи този ефект;

v Е много по-беден от партньора си.

Също така, ако:

v Другият партньор има голям кредит или други финансови задължения;

v Другият партньор води съдебен спор като ишец или ответник. Съществува възможност имуществото му да бъде с основание или без, предмет на запор и възбрана, както и на принудително изпълнение в случай, че изгуби делото. В тази хипотеза брачният договор може да осигури неприкосновеност на имуществото на другия съпруг;

v Съпругата планира да напусне работа и да отглежда деца, което неминуемо ще се отрази негативно на нейното състояние.

В предбрачен договор се включват клаузи, които са предварително договорени с двете страни.

Например:

v Кой ще се разпорежда с движимото и недвижимото имущество, придобито преди и по време на брака в случай на развод или смърт на единия или на двамата партньори;

v Начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

v Участието на страните в разходите и задълженията;

v Издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

v Издръжката на децата от брака;

v Какво ще се случи, ако единият или двамата от партньорите имат собствен бизнес преди брака или започнат такъв след сключването му;

v Как ще се се разпределят гореспоменатите при изневяра на единия на партньорите.

В съдържанието на брачния договор не може да се включват клаузи:

v С които се ограничава правоспособността или дееспособността на съпрузите;

v Правото на съпрузите да се обърнат към съда за защита на своите права;

v Предвиждащи положения, ограничаващи правото на нуждаещия се нетрудоспособен бивш съпруг да получава издръжка;

v С които се поставя единият от съпрузите в крайно неблагоприятно положение или противоречат на основните начала на Семейния кодекс.

Със статистика, показваща, че близо 50% от браковете в България завършват с раздяла, дали подписването на предбрачен договор е необходима предпазна мярка, за да се защити финансово бъдещето или е сигурен начин да се унищожи романтиката и да се стигне до развод? Може адвокат да ви изготви перфектен предбрачен договор, който е дълъг километър и включващ изход от всички възможни ситуации, ако се разделите. Но… няма клауза, която да ви гарантира, че съпругът ви ще ви обича вечно, защото това е нещо, което не може да се контролира. Дори най – стабилната връзка не е застрахована. Животът ни поднася всякакви изненади и никога не може да бъдем сигурни дали човека до нас няма да се промени в един момент. За съжаление, брачните договори не могат да гарантират това, което е най-значимото в един брачен съюз: дали този, за когото се венчавате ще остане с вас до края на живота си, ще ви обича и ще се грижи за вас до последния дъх.

В заключение – подписването на предбрачен договор е преди всичко добре обмислено лично решение.