Вариантите за напускане на работа по инициатива на работника/ служителя са няколко: Прочети повече

Работа от разстояние се смята, когато тя е изнесена извън помещенията на работодателя и се извършва по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии. И преди това е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Прочети повече

Абсолютно всеки трудов договор, независимо дали е основен или допълнителен, може да се сключи за работа през определени дни от месеца. Този трудов договор може да бъде единствен и самостоятелен трудов договор на лицето. Практиката обаче показва, че по-често се сключва като допълнителен.

Условие за сключването на такъв договор е да се определят отделни дни от седмицата или от месеца, през които трябва да се извършва договорената работа. Прочети повече

Срочен трудов договор се сключва за определен срок: три месеца, шест месеца, една година, две години и съгласно Кодекса на труда неговата продължителност не може да бъде по-дълга от три години.

Разновидности на срочния трудов договор:

√ до завършване на определена работа;

√ за заместване на работник, който отсъства от работа;

√ за работа, докато длъжността се заеме въз основа на конкурс;

√ за определен мандат (органи на властта);

√ за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности;

√ с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

►Срочен трудов договор със същия служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

►Работещите по срочен трудов договор според Кодекса на труда по ал. 1 имат същите права и задължения като тези по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение.

►Ако служителя е лоялен, изпълнителен и отговорен след изтичане на определения срок най-често работодателя удължава срока на договора или го трансформира в безсрочен, или пък предлага на работника нова позиция във фирмата. Предложението може да бъде за същата или за друга позиция, за същото населено място или за друго, където компанията има офис.

Съгласно допълнение на чл. 351 от Кодекса на труда за трудов стаж вече се признава времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба/ работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето за заемане на длъжност в институция на ЕС. Продължителността на трудовия стаж се удостоверява след представяне от лицето на съответните  преведени и легализирани документи за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение.

Този стаж се признава от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение. За това е необходимо лицето да подаде заявление до работодателя, към което да приложи преведени и легализирани документи за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или други документи, издадени от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж.

Въз основа на представените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице необходимите условия, работодателят предприема действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж като например за право на отпуск,  за т.нар. класове за прослужено време и др.

След представянето на документите последните се връщат на лицето, като копие от тях остава за съхранение в трудовото досие на работника/ служителя.

Справка:

O Кодекс на труда – чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2

O Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж – чл. 13