Вариантите за напускане на работа по инициатива на работника/ служителя са няколко: Прочети повече

Гаранционният фонд към Националния осигурителен институт (НОИ) е създаден през 2005 година и до този момент в него са набрани 215 633 207 лева, а са изразходвани за обезщетения само 6 063 534 лева. Фондът се захранва от вноски на работодателите, но като антикризисна мярка през последните три години фирмите бяха освободени от плащането на тези вноски и той разчита на натрупаните резерви. Прочети повече

БЪЛГАРИЯ: Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по – малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2013 г. този размер е 7,20 лв. Прочети повече

√Първият начин е въз основа на очаквания добив и прогнозните цени на реколтата.

√Вторият начин определя максималното обезщетение, като се вземат за база направените от земеделският стопанин разходи за обработка на земята, засяване на растенията, опазването им от вредители.

Въз основа на застрахователната сума се определя и премията, която заплаща земеделецът. Най-често тя е от 3 до 10% от максималното обезщетение и зависи от вида на културата, от региона, в който се отглежда и от самия земеделски стопанин. Размерът на обезщетението се определя, след като реколтата е прибрана, т.е. когато вече не може да пострада. Застрахованият земеделски стопанин получава парите си до 15 дни след определяне на размера на щетата.

Цялата застрахователна сума се изплаща в случай на тотална щета, т.е. ако е унищожена цялата продукция.

При частично погиване компанията дължи част от нея, съответстваща на процента, с който е намалял добивът.

Ако културата е унищожена в началната й фаза на развитие и може да бъде презасята, се заплаща от 15 до 30% от застрахователната сума.

Най-често се застраховат житни култури, слънчоглед, тютюн, лозя, кориандър и зеленчуци срещу всички рискове – градушка, буря, проливен дъжд, измръзване, пожар. Царевицата, която е по-малко зависима от капризите на природата, е обект на застраховане по-рядко, и то само когато става дума за скъпи хибриди и предварително уговорено пласиране.

Покритието на земеделските застраховки донякъде има и географски характер. В някои области от страната стопаните сключват по-често полици, защото там има повече застрахователни събития. Най-рисковите земеделски територии от България са Западна, Северозападна и части от Северна Централна България.

След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, дори и да произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба.

Освен чрез банков превод, сумите над 15 000 лв., ще могат да се внасят и по платежна сметка. Това на практика означава, че разплащанията ще могат да се извършват и чрез други платежни институции, а не само чрез търговските банки.

Съгласно указание на Министерство на финансите за прилагане на новия Закон за ограничаване на плащанията в брой, работодателите трябва да изплащат по банков път обезщетенията на работниците си, които се изчисляват на базата на брутната им заплата.

Според Кодекса на труда такива обезщетения се плащат при незаконно уволняване на работници, при прекратяване на трудови договори без предизвестие, при неизползван годишен платен отпуск и др.

Работодателите не са задължени да плащат заплатите на служителите си по банков път, т.к. в малките градове и села няма достатъчно добре развита банкова инфраструктура и това създава трудности.

По банков път би следвало да се плащат и възнаграждения по договори за управление на търговски дружества, както и по договори извън Кодекса на труда, като например плащания към лица, регистрирани като занаятчии или със свободни професии.

11_3Изискването плащания над 15 000 лева да стават само по банков път се отнася дори и за отделните вноски по цялата сума. Така ако по договор за продажба на недвижим имот се предвижда да бъдат платени 20 000 лева на 4 вноски, всяка от тях трябва да бъде преведена по банкова сметка, припомнят от финансовото министерство.

Дължимото ДДС също влиза в сумата, при която задължително се плаща по банков път. Това ще рече, че ако има сделка за доставка с данъчна основа 13 000 лева и дължимо ДДС по нея от 2600 лева, плащанията попадат в рамките на закона.

От НАП предупредиха, че при неспазване на забраната за големи плащания в брой, физическите лица ще бъдат глобени в размер на 25 % от стойността на транзакцията, а за фирмите е 50 % имуществена санкция. При повторно нарушение глобата ще бъде двойна.