Задължение на всеки работодател е да издава служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършва годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. Тази промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица е в сила от началото на 2012 г. Прочети повече

Вариантите за напускане на работа по инициатива на работника/ служителя са няколко: Прочети повече

Гаранционният фонд към Националния осигурителен институт (НОИ) е създаден през 2005 година и до този момент в него са набрани 215 633 207 лева, а са изразходвани за обезщетения само 6 063 534 лева. Фондът се захранва от вноски на работодателите, но като антикризисна мярка през последните три години фирмите бяха освободени от плащането на тези вноски и той разчита на натрупаните резерви. Прочети повече

Работа от разстояние се смята, когато тя е изнесена извън помещенията на работодателя и се извършва по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии. И преди това е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя. Прочети повече

Трудовият договор се сключва в писмена форма.

Oсновните елементи според КТ, които задължително трябва да бъдат включени в трудовия договор са: Прочети повече

Разновидности на гъвкавите форми на заетост, които в голяма степен припокриват основните потребности и желания на работниците (служителите): Прочети повече

Абсолютно всеки трудов договор, независимо дали е основен или допълнителен, може да се сключи за работа през определени дни от месеца. Този трудов договор може да бъде единствен и самостоятелен трудов договор на лицето. Практиката обаче показва, че по-често се сключва като допълнителен.

Условие за сключването на такъв договор е да се определят отделни дни от седмицата или от месеца, през които трябва да се извършва договорената работа. Прочети повече

Съгласно допълнение на чл. 351 от Кодекса на труда за трудов стаж вече се признава времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба/ работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето за заемане на длъжност в институция на ЕС. Продължителността на трудовия стаж се удостоверява след представяне от лицето на съответните  преведени и легализирани документи за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение.

Този стаж се признава от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение. За това е необходимо лицето да подаде заявление до работодателя, към което да приложи преведени и легализирани документи за възникване и за прекратяване на правоотношението и/или други документи, издадени от компетентната институция съгласно законодателството на съответната държава, за обстоятелствата или за някои от тях, които дават основание за признаване на трудов стаж.

Въз основа на представените документи, ако те дават основание да се приеме, че са налице необходимите условия, работодателят предприема действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж като например за право на отпуск,  за т.нар. класове за прослужено време и др.

След представянето на документите последните се връщат на лицето, като копие от тях остава за съхранение в трудовото досие на работника/ служителя.

Справка:

O Кодекс на труда – чл. 351, ал. 2, чл. 352, ал. 2, чл. 353 и чл. 354, ал. 2

O Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж – чл. 13

След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка, дори и да произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба.

Освен чрез банков превод, сумите над 15 000 лв., ще могат да се внасят и по платежна сметка. Това на практика означава, че разплащанията ще могат да се извършват и чрез други платежни институции, а не само чрез търговските банки.

Съгласно указание на Министерство на финансите за прилагане на новия Закон за ограничаване на плащанията в брой, работодателите трябва да изплащат по банков път обезщетенията на работниците си, които се изчисляват на базата на брутната им заплата.

Според Кодекса на труда такива обезщетения се плащат при незаконно уволняване на работници, при прекратяване на трудови договори без предизвестие, при неизползван годишен платен отпуск и др.

Работодателите не са задължени да плащат заплатите на служителите си по банков път, т.к. в малките градове и села няма достатъчно добре развита банкова инфраструктура и това създава трудности.

По банков път би следвало да се плащат и възнаграждения по договори за управление на търговски дружества, както и по договори извън Кодекса на труда, като например плащания към лица, регистрирани като занаятчии или със свободни професии.

11_3Изискването плащания над 15 000 лева да стават само по банков път се отнася дори и за отделните вноски по цялата сума. Така ако по договор за продажба на недвижим имот се предвижда да бъдат платени 20 000 лева на 4 вноски, всяка от тях трябва да бъде преведена по банкова сметка, припомнят от финансовото министерство.

Дължимото ДДС също влиза в сумата, при която задължително се плаща по банков път. Това ще рече, че ако има сделка за доставка с данъчна основа 13 000 лева и дължимо ДДС по нея от 2600 лева, плащанията попадат в рамките на закона.

От НАП предупредиха, че при неспазване на забраната за големи плащания в брой, физическите лица ще бъдат глобени в размер на 25 % от стойността на транзакцията, а за фирмите е 50 % имуществена санкция. При повторно нарушение глобата ще бъде двойна.