За издаване или преиздаване на лични документи не е необходимо да се купува и попълва предварително заявление, както и да се правят актуални снимки. Това става в паспортните служби. Извършва се и снемане на биометрични данни. Прочети повече

жилище

Когато взимат кредит, хората много внимателно трябва да си направят сметка на семейния бюджет. Винаги да включват и някакъв лош сценарий. Примерно – единият от семейството остава без работа. Или даже – и двамата. Какво ще правят в този случай? Откъде ще вземат пари да си погасяват вноските? Прочети повече

Съгласно приети вече промени в ГПК длъжниците ще плащат значително по-ниски такси от 1 януари 2013 г.

* С тези изменения законодателят е предвидил, че независимо каква е цената на описаното имущество, таксата се определя върху вземането. Т.е., ако длъжникът например има невърнати 100 лв.,  няма значение дали частният съдебен изпълнител ще опише негов имот за 100 млн. лв. или телевизор за 200 лв., платената такса ще бъде една и съща – 1,5% от 100-те лв. дълг.

Прочети повече

Коректна ли е информацията за потребителските кредити, която банките съобщават на своите клиенти?
Прочети повече

Според текст от вече действащия Закон за ограничаване на плащанията в брой, физическите и юридическите лица са освободени от плащането на банкови такси и комисиони при разплащане към държавата. Прочети повече

Ако ви предстои да регистрирате фирма, ето накратко предимствата и недостатъците на ЕТ и ЕООД/ООД:

Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)
Предимства:

v За откриването на ЕТ не е необходим капитал. Държавните такси и таксите за услугата са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД/ ООД. Например:

1. Държавни такси за регистрация на Едноличен търговец (ЕТ):
– Държавна такса за вписване в търговския регистър – 35.00 лв.
– Заявление за запазване на фирма – 50.00 лв.
– Нотариална заверка на подпис – 7.00 лв.
– Печат – 7.00 лв.
– Oбщо: 99.00 лв.

2. Държавни такси за регистрация на Търговско дружество (ООД – ЕООД):
– Държавна такса за вписване в търговския регистър – 160.00 лв.
– Заявление за запазване на фирма – 50.00 лв.
– Нотариална заверка на подпис на Управителя – 7.00 лв.
– Печат – 7.00 лв.
– Oбщо: 224.00 лв.

v Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза.

Недостатъци:

v Собственика на ЕТ отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата, т.е. при искове на кредитори, задълженията се покриват освен от собствеността и активите на фирмата и от лично имущество, ако фирменият капитал се окаже недостатъчен;
v На края на всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки, т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана печалба;
v  При много от търговските дейности (фризьорски, козметични, авторемонтни услуги), когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, който в повечето случаи е доста по-висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД/  ООД.

Регистрация на ЕООД или ООД
Предимства:

v ЕООД/ ООД са капиталово дружество, което значи че отговаря за задълженията си до размера на регистрирания капитал, а не с личното имущество на съдружниците;
v Минималният изискуем капитал е в размер само на 2 лева.
v Може да се регистрира от няколко съдружници. По всяко време може да се увеличи капитала на дружеството и да се продадат дялове като се привличат още съдружници. Така при бизнес с по-голям размер на първоначалните инвестиции или при търсене на още капитали за развитие това може да се окаже предимство;
v Какъвто и вид търговска дейност да извършва ЕООД-то или ООД-то собствениците плащат плосък данък върху печалбата, дори и да е патентна дейност;
v Собствениците на ЕООД/ ООД не довнасят осигуровки.

Недостатъци:

v Държавните такси и таксите за услугата са доста по-високи, отколкото за регистрация на ЕТ. Освен това има допълнителен разход (банкови такси) за откриване на набирателна сметка за капитала на дружеството;
v ЕООД/ ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае минимум 6 месеца.

Годишният Процент на Разходите показва какъв е общият разход (лихви и такси) по кредита, изразен като годишен процент от сумата на заема. Формулата за изчисляване на ГПР е предвидена за кредити, които се изплащат на месечна база и имат продължителност минимум една година.  Кредитите, които се погасяват седмично и сроковете са далеч по-кратки от една година, са с доста по-висок ГПР. По тази причина при изчисляването на ГПР на кредит със седмични вноски, процентното му изражение е по-голямо от това на кредит с месечни вноски. ГПР зависи и от размера на изтегления кредит.

Кредитирането на по-малки суми е по-скъпо за кредиторите, затова и лихвата по тях е по-висока. По тази причина препоръчваме сравняването на кредити, които имат равни параметри като сума и срок на изплащане, за да получите реални резултати от съпоставката.

ГПР на паричен кредит може да бъде променян единствено при условията на сключения Договор за заем или по допълнително взаимно писмено съгласие между страните. Клиентът не трябва да прави и не дължи никакви допълнителни плащания (лихви, такси, комисионни, застрахователни премии), които не са посочени  в Договора за заем.