Пререгистрацията на фирма може да се извърши лично от търговеца чрез представляващия го  или упълномощено от него лице.

В зависимост от избрания начин са налице различни изисквания за представяне на документите. Прочети повече

Възможно ли е една фирма да повиши продажбите си с 1/2 без да увеличава бюджета на маркетинга? Разбира се, че ДА и ето как: Прочети повече

Разновидности на гъвкавите форми на заетост, които в голяма степен припокриват основните потребности и желания на работниците (служителите): Прочети повече

тотална ликвидацияАко една фирма не извършва дейност и няма големи задължения към държавата или към трети лица, един от вариантите да се прекрати съществуването и е да се обяви в ликвидация.

Ликвидацията на фирма се извършва минимум за 6 месеца. Това е законовият срок на изчакване на обявлението към кредиторите. Ликвидация под 6 месечния срок не може да бъде извършена съгласно закона.

Докато тече процеса по ликвидацията на фирмата, тя се управлява от ликвидатор, включен в списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията. Той представлява фирмата пред трети лица.  Назначаването на ликвидатор става от общото събрание на дружеството или от съда. Прекратяване пълномощията на ликвидатора става при заличаване на фирмата от търговския регистър или при излизане от производство по ликвидация.

Пререгистрацията на фирмите в Търговския регистър, която трябваше да приключи до края на 2010 г., се удължава до 30 декември 2011 г.

Съгласно законопроект, подготвен от Министерство на правосъдието, фирмите, които пропуснат и този срок, няма да минават през служебна ликвидация, а ще бъдат обявени на сайта на Агенцията по вписванията. Така всеки, който има интерес, ще може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон.

Законът сега предвижда след крайния срок фирмите, чиито собственици нехаят или се крият, да бъдат ликвидирани служебно, т.е. държавата да се погрижи за това и после да си търси парите от собствениците. Процедурата предполага назначаване на ликвидатор, обявяване на ликвидацията, даване на срок на кредиторите да предявят претенции. Според някои изчисления това би струвало на бюджета около 500 млн. лв., които после държавата би следвало да си прибере от собствениците на ликвидираните фирми. Предполага се, че в повечето случаи това ще са неактивни фирми – източени, фалирали, натоварени със задължения, включително към бюджета или просто замразени, без никаква дейност.

От 2012 г. Агенцията по вписванията ще публикува на електронната си страница списъци – на едноличните търговци, на клоновете на чуждестранни търговци, на дружествата и кооперациите, чиито собственици и управителни органи не са поискали пререгистрация в указания срок. Така всички заинтересовани ще се считат автоматично за уведомени.

Има предложение, според което разходите по ликвидацията ще поемат онези, които имат претенции към фирмата, а платените суми ще им се върнат след осребряване на имуществото.

Исканията за ликвидация на търговските дружества ще могат да се правят до 3 г. след крайния срок за пререгистрация – юни 2014 г.

√Ако никой не поиска пререгистрация и последваща ликвидация по Търговския закон, защото не вярва, че има надежда да си получи парите, съответната фирма просто ще се заличава.

√Ако се окаже, че дадена фирма няма имущество, средства, вземания и задължения, ликвидаторът трябва да уведоми Агенцията по вписванията, а тя да впише заличаването му.

От 1 януари 2012 г. по силата на закона ще се счита за прекратена дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани и в новия срок.

*ЕТ ще бъдат заличени, защото и след заличаването те си остават отговорни с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели.
*Клоновете на чужди компании пък ще бъдат закрити, а фирмените им дела ще се архивират и ще се съхранявани от окръжните съдилища.

 

Ако ви предстои да регистрирате фирма, ето накратко предимствата и недостатъците на ЕТ и ЕООД/ООД:

Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)
Предимства:

v За откриването на ЕТ не е необходим капитал. Държавните такси и таксите за услугата са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД/ ООД. Например:

1. Държавни такси за регистрация на Едноличен търговец (ЕТ):
– Държавна такса за вписване в търговския регистър – 35.00 лв.
– Заявление за запазване на фирма – 50.00 лв.
– Нотариална заверка на подпис – 7.00 лв.
– Печат – 7.00 лв.
– Oбщо: 99.00 лв.

2. Държавни такси за регистрация на Търговско дружество (ООД – ЕООД):
– Държавна такса за вписване в търговския регистър – 160.00 лв.
– Заявление за запазване на фирма – 50.00 лв.
– Нотариална заверка на подпис на Управителя – 7.00 лв.
– Печат – 7.00 лв.
– Oбщо: 224.00 лв.

v Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза.

Недостатъци:

v Собственика на ЕТ отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата, т.е. при искове на кредитори, задълженията се покриват освен от собствеността и активите на фирмата и от лично имущество, ако фирменият капитал се окаже недостатъчен;
v На края на всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки, т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана печалба;
v  При много от търговските дейности (фризьорски, козметични, авторемонтни услуги), когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, който в повечето случаи е доста по-висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД/  ООД.

Регистрация на ЕООД или ООД
Предимства:

v ЕООД/ ООД са капиталово дружество, което значи че отговаря за задълженията си до размера на регистрирания капитал, а не с личното имущество на съдружниците;
v Минималният изискуем капитал е в размер само на 2 лева.
v Може да се регистрира от няколко съдружници. По всяко време може да се увеличи капитала на дружеството и да се продадат дялове като се привличат още съдружници. Така при бизнес с по-голям размер на първоначалните инвестиции или при търсене на още капитали за развитие това може да се окаже предимство;
v Какъвто и вид търговска дейност да извършва ЕООД-то или ООД-то собствениците плащат плосък данък върху печалбата, дори и да е патентна дейност;
v Собствениците на ЕООД/ ООД не довнасят осигуровки.

Недостатъци:

v Държавните такси и таксите за услугата са доста по-високи, отколкото за регистрация на ЕТ. Освен това има допълнителен разход (банкови такси) за откриване на набирателна сметка за капитала на дружеството;
v ЕООД/ ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае минимум 6 месеца.