Наредба № 26
от 23 април 2009 г.
за финансовите институции

(Издадена от Българската народна банка,
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 36 от 15 май 2009 г.;
изм., ДВ, бр. 58 от 2010 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и необходимите документи за вписване и заличаване на финансовите
институции по чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) в/от регис-
търа на Българската народна банка (БНБ) по чл. 3, ал. 2 ЗКИ;
2. изискванията към дейността на финансовите институции и предоставяните
от тях отчети в БНБ.
Изискване за регистрация
Чл. 2. (1) Лице с търговска регистрация на територията на Република Бълга-
рия, което възнамерява да извършва дейност като финансова институция, тряб-
ва да отговаря на изискванията по чл. 3а ЗКИ и да бъде вписано в регистъра по
чл. 3, ал. 2 ЗКИ (регистъра), преди да започне извършване на дейност като фи-
нансова институция.
(2) Чуждестранна финансова институция, която ще осъществява дейност на
територията на Република България чрез клон или директно, се вписва в регис-
търа при наличие на условията на чл. 24 и 27 ЗКИ.
Регистър
Чл. 3. (1) Българската народна банка води регистър на финансовите институ-
ции по чл. 3, ал. 1 ЗКИ.
(2) В регистъра по ал. 1 се посочват следните данни за финансовите институ-
ции:
1. регистрационен номер на вписване на финансовата институция;
2. единен идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице;
3. наименование и правно-организационна форма на юридическото лице;
2 Наредба № 26
4. седалище, адрес на управление, адрес и лица за кореспонденция;
5. извършваните дейности по чл. 2, ал. 2, т. 2, 6–8, 10–12 и по чл. 3, ал. 1, т. 2 и
3 ЗКИ;
6. заличаване от регистъра и основанието за това.
(3) Регистърът е публичен, достъпен по електронен път и се актуализира въз
основа на предоставените от финансовите институции данни.
Капитал
Чл. 4. (1) Минимално необходимият внесен капитал за вписване на финансо-
ва институция в регистъра е в размери, както следва:
1. когато финансовата институция ще извършва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 8,
10–11 и по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗКИ – 50 000 лв.;
2. когато финансовата институция ще извършва дейност по чл. 2, ал. 2, т. 2, 6,7
и 12 и по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ – 250 000 лв.
(2) Вноските до минимално необходимия капитал по ал. 1 са парични.
(3) Финансовата институция е длъжна по всяко време да поддържа капитал в
размер не по-малък от посочения в ал. 1, т. 1, съответно т. 2.
Изисквания за квалификация, професионален опит и репутация
Чл. 5. (1) Лице, което управлява и представлява финансова инстуция, трябва
да:
1. има висше образование;
2. има най-малко 3 години опит в областта на икономиката, правото, финанси-
те, информатиката;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е
реабилитирано;
4. не е било през последните 2 години член на управителен или контролен ор-
ган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено
поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
6. не е включено в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финан-
сиране на тероризма.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3–6 се прилагат и за физическите лица, които пря-
ко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на финан-
сова институция.
(3) Изискванията по ал. 2 се прилагат и за лицата, които по закон представля-
ват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово
участие в капитала на финансова институция.
Наредба № 26 3
Глава втора
РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА.
ОТКАЗ И ЗАЛИЧАВАНЕ
Документи за вписване в регистъра
Чл. 6. (1) За да бъде вписано в регистъра, лице с търговска регистрация на те-
риторията на Република България, което възнамерява да извършва дейност като
финансова институция, подава до БНБ писмено заявление и регистрационен
формуляр по образец на БНБ.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа фирмата, седалището и адреса на управление
на заявителя и посочване на дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 6–8, 10–12 и по чл. 3,
ал. 1, т. 2 и 3 ЗКИ, които възнамерява да извършва. Към заявлението се прилагат
следните документи относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор;
2. доказателства, че е внесен изискуемият капитал по чл. 4, съответстващ на
дейността, която заявителят възнамерява да извършва като финансова институ-
ция;
3. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър като акционер-
но дружество, дружество с ограничена отговорност или командитно дружество с
акции и ЕИК на заявителя;
4. списък на акционерите/съдружниците;
5. списък на лицата, които притежават пряко или косвено квалифицирано дя-
лово участие в капитала на заявителя, и документите, удостоверяващи, че тези
лица притежават необходимата квалификация, професионален опит и репутация;
6. списък на лицата, които управляват и представляват заявителя, и докумен-
ти, удостоверяващи, че тези лица притежават необходимата квалификация, про-
фесионален опит и репутация;
7. финансови отчети – баланси, отчети за доходите, доклади на одиторите (ко-
гато е приложимо) за последните две години дейност на юридическото лице;
8. документ за платена надзорна такса по чл. 17;
9. списък с адресите, където възнамерява да извършва дейност като финансо-
ва институция.
(3) За лицата, които управляват и представляват заявителя, към заявлението
се прилагат следните данни и документи:
1. имена и лични данни по документ за самоличност, националност, постоянен
и настоящ адрес;
2. попълнен въпросник – декларация за квалификация, професионален опит и
репутация по образец на БНБ;
3. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ, в случай че физи-
ческото лице не е български гражданин;
4 Наредба № 26
4. заверен препис от диплома за завършено образование;
5. декларация, удостоверяваща спазването на изискванията по чл. 5, ал. 1,
т. 4–6;
6. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения.
(4) За всяко физическо лице, което пряко или косвено притежава квалифици-
рано дялово участие в капитала на заявителя, към заявлението се прилагат след-
ните данни и документи:
1. данните, документите и декларациите по ал. 3, т. 1, 3, 5 и 6;
2. попълнен въпросник – декларация за квалификация, професионален опит и
репутация по образец на БНБ;
3. декларация за произхода на средствата, с които са придобити акциите, съот-
ветно дяловете в капитала.
(5) За всяко юридическо лице, което притежава пряко или косвено квалифици-
рано дялово участие в капитала на заявителя, към заявлението се представят
следните данни и документи:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2. заверен препис от устава/дружествения договор и други документи по учре-
дяването на дружеството;
3. финансови отчети – баланси, отчети за доходите, доклади на одиторите
(когато е приложимо) за последните 2 години на юридическото лице;
4. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
5. декларация за произхода на средствата, с които са придобити акциите, съот-
ветно дяловете в капитала;
6. данните, документите и декларациите по ал. 3, т. 1, 3, 5 и 6 за лицата, които
по закон представляват юридическото лице;
7. попълнен въпросник-декларация по ал. 4, т. 2 с данни за юридическото ли-
це.
(6) В случаите, когато заявителят възнамерява да включи в кръга на основна-
та си дейност извършването и на дейност по чл. 2, ал. 2, т. 8, буква „б“ ЗКИ по
безкасов начин и в наличност, към заявлението се представят следните допълни-
телни данни и документи:
1. списък на лицата, които ще извършват сделки с чуждестранна валута, с дан-
ни и документи за тези лица, както следва:
а) имена и лични данни по документ за самоличност, националност, постоянен
и настоящ адрес;
б) документи и декларации по чл. 5, ал. 1, т. 3–6;
в) документ за завършено образование, сертификат за придобита допълнител-
на квалификация във връзка с извършваните сделки;
2. удостоверение, издадено от съответната регионална дирекция на вътрешни-
Наредба № 26 5
те работи, че помещенията по посочените адреси на дейност отговарят на изиск-
ванията на Наредба № I-171 от 2001 г. за организацията и контрола по обезпеча-
ването на сигурността на банките и небанковите финансови институции (ДВ, бр.
70 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г.).
(7) Българската народна банка може да изисква представянето и на допълни-
телни документи, необходими за удостоверяване на изискванията по закона и по
тази наредба.
(8) Ако представените документи са нередовни или е необходима допълнител-
на информация, БНБ уведомява заявителя, като определя срок за отстраняване
на нередовностите и/или за предоставянето на допълнителна информация.
Регистрация. Удостоверение за регистрация
Чл. 7. (1) Българската народна банка вписва финансовата институция в регис-
търа в 30-дневен срок от получаване на заявлението и необходимите документи,
удостоверяващи спазване на изискванията по чл. 4–6.
(2) За вписването в регистъра финансовата институция представя информаци-
ята по чл. 6, ал. 3, т. 2, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 7, както и регистрационния формуляр
в електронен вид, след което БНБ издава удостоверение.
(3) Българската народна банка вписва в регистъра по чл. 3, ал. 2 ЗКИ чуждес-
транна финансова институция, за която е била уведомена от компетентния орган
на изпращащата държава, че възнамерява да извършва дейност чрез клон или ди-
ректно на територията на Република България и за която е приложено удостове-
рение по чл. 24 ЗКИ.
Отказ за регистрация
Чл. 8. (1) Българската народна банка отказва вписване в регистъра на лице,
което възнамерява да извършва дейност като финансова институция, когато:
1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията на тази наредба;
2. лицата, които управляват и представляват заявителя, не отговарят на изис-
кванията на тази наредба;
3. лицата, които притежават квалифицирано дялово участие в капитала на за-
явителя, не отговарят на изискванията на тази наредба;
4. заявителят не е представил необходимите данни и документи или предста-
вените съдържат непълна, противоречива или невярна информация;
5. не са изпълнени други изисквания на тази наредба.
(2) Отказът за вписване в регистъра се мотивира писмено.
Заличаване на регистрация
Чл. 9. (1) Българската народна банка заличава финансовата институция от ре-
гистъра по нейно искане, когато:
1. е взето решение за прекратяване на дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 6–8,
6 Наредба № 26
10–12 и чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 ЗКИ;
2. е взето решение за прекратяване на юридическото лице;
3. е налице намаляване на съотношението по чл. 13, ал. 1;
4. са налице други обстоятелства.
(2) В случаите по ал. 1 финансовата институция прилага съответни докумен-
ти в потвърждение и връща издаденото удостоверение за вписване в регистъра.
(3) Българската народна банка заличава финансовата институция от регистъ-
ра, когато:
1. в срок 6 месеца от вписване в регистъра не започне да извършва дейността,
за която е регистрирана при БНБ;
2. престане да отговаря на изискванията за вписването в регистъра или не из-
пълнява други изисквания на тази наредба;
3. е представила невярна информация или неверни документи, въз основа на
които е извършено вписването;
4. не изпълнява задълженията си по ЗКИ или актовете по прилагането му или
други нормативноустановени изисквания за осъществяване на дейността;
5. не изпълнява задълженията си, свързани с предоставянето на информация
пред Централния кредитен регистър, или нарушава правилата за неговото полз-
ване;
6. извършва сделки и операции, свързани с изпиране на пари или в нарушение
на Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му.
(4) Лице, което е заличено от регистъра, не може да извършва дейност като
финансова институция.
(5) В случай на заличаване от регистъра по ал. 3 лицето може да подаде ново
заявление за вписване не по-рано от 6 месеца от заличаването му от регистъра.
Уведомяване за промени след вписване в регистъра
Чл. 10. Финансовата институция уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка
промяна в информацията и документите, представени във връзка с вписването в
регистъра, като прилага и заверени копия от документите, удостоверяващи про-
мяната. Регистрационният формуляр и въпросниците – декларации за управлява-
щите и представляващите, съответно за лицата, притежаващи квалифицирано дя-
лово участие, съдържащи нови обстоятелства, се представят само в електронен
вид.
Съхранение на данните
Чл. 11. Българската народна банка съхранява всички документи, представени
на хартиен носител и в електронен вид от финансовите институции за вписване-
то им в регистъра и за заявените промени, в срок 5 години от датата на заличава-
не от регистъра на съответната финансова институция.
Наредба № 26 7
Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Издаване на удостоверение по чл. 25 ЗКИ
Чл. 12. (1) За издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 2 ЗКИ финансовата ин-
ституция със седалище в Република България подава писмено заявление до
подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, към което при-
лага документите по чл. 25, ал. 1 ЗКИ.
(2) Когато за установяване наличието на условията за издаване на удостовере-
ние или отказ е необходима допълнителна информация, БНБ може да поиска
представянето є от заявителя, от банката-майка или от всяка от банките, които
съвместно притежават финансовата институция, като определи срок за предста-
вяне.
(3) Българската народна банка разглежда документите и се произнася по заяв-
лението по ал. 1 в едномесечен срок.
(4) Българската народна банка издава исканото удостоверение при едновре-
менното наличие на условията по чл. 25, ал. 2 ЗКИ.
(5) Когато не са спазени изискванията по ал. 4, БНБ отказва издаването на
удостоверение по чл. 25, ал. 2 ЗКИ.
(6) Удостоверението се изпраща на компетентния орган на страната-членка,
където финансовата институция ще извършва дейност чрез клон или директно.
Екземпляр от удостоверението или от отказа да се издаде удостоверение се из-
праща на заявителя.
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ФИНАНСОВАТА
ИНСТИТУЦИЯ
Изисквания към основната дейност
Чл. 13. (1) Основна дейност на финансова институция е налице, когато отно-
сителният дял на дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 6–8, 10–12 и по чл. 3, ал. 1, т. 2 и
3 ЗКИ е не по-малко от 50 на сто от общата дейност на юридическото лице съг-
ласно финансовите отчети.
(2) Съотношението по ал. 1 се изчислява на база нетни приходи от основна
дейност спрямо приходи от общия обем дейност или балансовата стойност на ак-
тива, съответстващ на основната дейност, спрямо общата сума на активите.
(3) За новоучредено дружество съотношенията по ал. 2 се изчисляват въз ос-
нова на данни за финансовите отчети за първите шест месеца дейност.
8 Наредба № 26
(4) При намаляване на съотношението по ал. 1 финансовата институция уве-
домява БНБ за това обстоятелство.
(5) Ако обстоятелството по ал. 1 не е налице повече от 6 месеца, БНБ залича-
ва финансовата институция от регистъра по своя инициатива, освен ако залича-
ването вече не е било поискано от финансовата институция.
Изисквания за правила и информация
Чл. 14. (1) Финансовата институция е длъжна да приеме и прилага вътрешни
правила за управление на дейността си, които включват:
1. ясна организационна структура и разпределение на отговорностите;
2. ефективни процедури за установяване, управление, контрол и докладване
на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена финансовата ин-
ституция;
3. подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и
ефективни административни и счетоводни процедури.
(2) Финансовата институция, която извършва дейностите чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ,
е длъжна да приеме и прилага вътрешни правила и общи условия към договори-
те с клиенти, които задължително съдържат:
1. данни за общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи,
пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз основа на
които тези разходи могат да се изменят;
2. лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за изчис-
ляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя лихвата до
пълното погасяване на кредита;
3. условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.
(3) Изискванията по ал. 2 се прилагат съответно и при извършване на дейност
по чл. 2, ал. 2, т. 6 ЗКИ.
(4) Общите условия по ал. 2 и 3 се обявяват в помещенията, до които клиенти-
те имат достъп, а по възможност и в електронен вид.
(5) При предоставяне на потребителски кредити към договорите с клиенти се
прилагат изискванията на Закона за потребителския кредит.
(6) Условията по договорите с клиенти се формулират ясно и по разбираем за
клиентите начин.
(7) Финансовата институция, извършваща дейност по чл. 2, ал. 2 , т. 6 и по
чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ, представя в БНБ правилата и общите условия по ал. 2 и 3 в
30-дневен срок от вписването є в регистъра, съответно от тяхната промяна.
(8) Финансовата институция, която е задължено лице по Закона за мерките
срещу изпирането на пари, представя в БНБ копие от утвърдените от председа-
теля на Държавна агенция „Национална сигурност“ вътрешни правила за мерки-
те срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в 30-дневен срок от
тяхното утвърждаване, съответно от утвърждаването на приети промени в тях.
Наредба № 26 9
Изисквания за отчетност
Чл. 15. (1) Всяка финансова институция изготвя и представя в БНБ:
1. финансови отчети по форма и съдържание, определени от БНБ, до 10-о чис-
ло на месеца, следващ отчетното тримесечие;
2. годишни финансови отчети (индивидуални и/или консолидирани), заверени,
ако е приложимо, от регистриран одитор, до 30 април на годината, следваща от-
четната; финансовите институции представят като неразделна част от годишния
си финансов отчет и доклада за дейността на дружеството, както и доклада на не-
зависимия одитор, ако е приложимо.
(2) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2010 г.) Финансовите институции, вписани в регис-
търа на БНБ по чл. 3, ал. 2 ЗКИ и извършващи дейност по чл. 2, ал. 2, т. 8, буква
„б“ ЗКИ, ежедневно представят в БНБ информация за вида, количеството и кур-
са на купената и продадената чуждестранна валута по ред, определен със съвмес-
тни указания на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“,
и подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 58 от 2010 г.) Финансовите институции съхраня-
ват най-малко 5 години цялата счетоводна и друга информация и документи от-
носно осъществяваната от тях основна дейност по чл. 2, ал. 2, т. 2, 6–8, 10–12 и/
или по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 ЗКИ, включително по сключените договори. Срокът за
съхранение на документите, свързани със сключените договори, тече от датата
на прекратяване на отношенията по тези договори.
Глава пета
КОНТРОЛ
Проверки за верността на данните
Чл. 16. (1) Органите за банков надзор при БНБ могат да извършват проверки,
включително на място, за верността на съставяните и представяни в БНБ отчети,
правила, общи условия, както и проверки на всяка друга информация по тази на-
редба и ЗКИ.
(2) Българската народна банка може да изисква от финансовите институции
сведения и документи с цел да бъдат установени всички обстоятелства от значе-
ние за отчетността пред БНБ или друга информация от значение за осъществява-
ния от БНБ контрол за прилагането на тази наредба.
(3) При извършване на проверките на място на финансовите институции орга-
ните за банков надзор при БНБ разполагат с правомощията по чл. 80 ЗКИ.
(4) Лицата, оправомощени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление
„Банков надзор“, могат за целите на контрола по ал. 1–3 да изискват допълнител-
ни сведения относно правния статут и дейността на финансовите институции.
10 Наредба № 26
Такси
Чл. 17. Българската народна банка събира такса за административните разхо-
ди, свързани с разглеждането на заявленията за вписване в регистъра – 3000 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 3а, ал. 3 и §13 от Закона за кре-
дитните институции. Наредбата е приета с Решение № 53 от 23.IV.2009 г. на Уп-
равителния съвет на Българската народна банка.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 26 от 2006 г. за финансовите къщи (ДВ,
бр. 7 от 2007 г.; изм и доп., бр. 19 от 2007 г.).
§ 3. Заварените при влизане в сила на тази наредба финансови къщи, лицензи-
рани от БНБ, подават заявление пред БНБ и документите по чл. 6, ал. 1, ал. 3,
т. 2, ал. 4, т. 2, ал. 5, т. 7, за да бъдат вписани в регистъра.
§ 4. Учредените по реда на закона за Българската банка за развитие Фонд за
капиталови инвестиции и Национален гаранционен фонд се вписват в регистъра
служебно.
§ 5. Заварените финансови институции подават заявление за регистрация
до 30.IX.2009 г.
§ 6. Заварените при влизане в сила на тази наредба кооперации по §12 ЗКИ се
вписват в регистъра въз основа на удостоверение от министъра на земеделието
или оправомощено от него лице за съответствие с изискванията на Постановле-
ние № 343 от 30 декември 2008 г. на Министерския съвет и продължават дей-
ността си по реда, установен от Министерския съвет.
§ 7. Финансовите институции, регистрирани до 31.V.2009 г., представят пър-
вите отчети по чл. 16, ал. 1, т. 1 към 30.VI.2009 г.
§ 8. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, може
да издава указания по прилагането на тази наредба.
Наредба № 26 11
НАРЕДБА
за изменениe и допълнение на
Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции
(Обн., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г. )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заключителна разпоредба
§ 3. Тази Наредба се издава на основание § 13 от Закон за кредитните инсти-
туции и е приета с Решение № 75 от 15 юли 2010 г. на Управителния съвет на
Българската народна банка.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.