Работа от разстояние се смята, когато тя е изнесена извън помещенията на работодателя и се извършва по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии. И преди това е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор. Освен чрез сключване на нов трудов договор към тази форма на работа може да се премине и при наличието на съществуващо вече трудово правоотношение. Това може да стане по инициатива на служителя или на работодателя, но задължително следва да се оформи в писмено споразумение.

Законът изрично предвижда, че работата от разстояние има доброволен характер. Служителят не може да бъде задължен да премине към дистанционна форма на труд, а отказът не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

Основната особеност на дистанционната работа е, че се извършва на компютър. Работникът осигурявапространство за работно място в дома си или избрано от него друго помещение извън предприятието. Уговарят се всички въпроси, свързани с оборудване на работното място и неговата поддръжка.

Работодателят осигурява за своя сметка: оборудването, необходимо за извършване на работата от разстояние, както и консумативи за функционирането му; програмно (софтуер) осигуряване; техническа профилактика и поддържане; устройства за комуникация, включително интернет свързаност; защита на данните. Следва да осигури също система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника за това, като се зачита правото му на лично пространство.

Работникът отговаря за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация, той е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.

Може да се уговори използването на собствено оборудване на работника, както и всички права и задължения, произтичащи от това.

Извън пряката си работа служителят може да използва предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки в рамките на разумното и добрите нрави. Договарят се и условия за предотвратяване на злоупотреба с тях.

Работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното при задължително предварително уведомяване на работника и с негово съгласие. А работникът няма право да отказва достъп до работното място без основание за това в рамките на установеното работно време и/или на уговореното.

Законът предвижда, че страните по договора могат изрично да изключат възможността за полагане на извънреден труд; нощен труд; както и на труд по време на национални празници. Това уточнение е важно, предвид увеличеното заплащане на трудовото възнаграждение в тези случаи (виж разпоредбите на чл. 150, чл. 261, чл. 262, чл. 264 от КТ и чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата).

При спазване на горните правила служителят сам организира своето време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка. Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. Работникът носи отговорност за достоверността на данните.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, сами определят почивките си, спазвайки общите правила. Те ползват отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в КТ и договореното.

Трудовият договор за работа от разстояние има всички основни белези на обикновения трудов договор.

Той следва да се сключва между работника или служителя и работодателя в писмена форма преди започване на изпълнението на трудовите задължения. Работодателят следва да го регистрира в НАП в тридневен срок по чл. 62, ал. 3 от КТ и Наредба № 5, да връчи екземпляри от договора и от уведомлението, заверено от НАП, на лицето преди постъпването му на работа и т. н.

В договора следва да се определят размерът, начинът на формиране и изплащане на трудовото възнаграждение, размерът на платения годишен отпуск и всички останали елементи, които според чл. 66 от КТ задължително се включват в трудовия договор.

Дистанционните работници имат равни трудови и синдикални права, включително на здравословни и безопасни условия на труд с работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя.

Източник: Нов раздел VIII Дб“ на Глава пета в Кодекса на труда (КТ) (чл. 107з до чл. 107п), в сила на 25.10.2011 г.

–––-

Ако статията ви е харесала, може да я споделите с бутоните на социалните мрежи или да оставите коментар. Присъединете се към tvoitepari.com и във Facebook, за да следите всичко най-интересно за личните финанси, бизнеса,  икономиката, просрочените задължения и застраховането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *