Народното събрание прие на две четения промени в Закона за местните данъци и такси, с които се премахва облагането на имотите с данъчна оценка до 1680 лева, въведено през 2011 г. от предишния парламент по предложение на тогавашния финансов министър Симеон Дянков и станало популярно като „данък колиба“. Прочети повече

Парламентът единодушно прие окончателно промените в Наказателния кодекс, според които посегателствата над медици и учители са приравнени с причинена телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, полицай и др. и се наказват с лишаване от свобода. Санкциите за убийство или нанасянето на телесна повреда на медицински специалисти и учители при изпълнение на служебните им дейности също са изравнени с наказанията за убийство на полицаи, прокурори, следователи и съдии. Прочети повече

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации – образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, трябва да постъпват в НАП едновременно. Прочети повече

Брачните договори се подчиняват на всички правила за гражданскоправните договори, включително и относно тяхното изменение или прекратяване.

Промяна в клаузите на брачния договор или неговото прекратяване е необходимо да се направят в писмена форма, с нотариална заверка на подписите на съпрузите – така, както е сключен първоначалният договор, което е условие за неговата валидност (чл. 41 от Семейния кодекс). Прочети повече

Адресната регистрация е необходима за издаване и преиздаване на лична карта, задграничен паспорт, шофьорска книжка, за гласуване по време на избори, за получаване на  социални помощи и обезщетения за безработица.  Прочети повече

Изцяло нова глава за компютърните престъпления се подготвя в проекта на нов Наказателен кодекс по поръчка на Министерството на правосъдието. Прочети повече

Според Закона за управление на етажната собственост , ако:

»75 на сто от собствениците в блока или входа са съгласни, то могат да извадят от сградата нежелания обитател.

»»За такива се смятат онези собственици или наематели, които използват своите помещения по начин, който излага сградата на значителни повреди или пожар, или пък системно нарушава правилника и вътрешния ред на блока;

»»Отлъчването на провинилия се обитател не може да става за срок, по-дълъг от три години. За това време му остава единствено възможността да го отдава под наем; Прочети повече

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1а. (1) (Предишен текст на § 1 – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 1 септември 2000 г., предишен § 1 – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) До приемането на закон по чл. 38, ал. 1 за социалното и здравното осигуряване на държавните служители се прилага режимът на работниците и служителите. Прочети повече

Раздел III.
Имуществена отговорност на държавния служител

Обхват на отговорността

Чл. 101. (1) Държавният служител отговаря за вредите, които е причинил умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод изпълнение на служебните му задължения. Прочети повече

Глава четвърта.
ИЗМЕНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Стабилитет

Чл. 81. Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по реда, предвидени в този закон.

Преминаване на държавна служба в друга администрация Прочети повече